• پیامبر اسلام(ص) می فرمایند: آن که دردها را آفریده، درمان آنها را نیز آفریده است.
  • پیامبر اسلام(ص) می فرمایند: هر دردی را درمانی است، پس چون دارو به درد برسد، به اذن خداوند بهبود یابد.
  • پیامبر اسلام(ص) می فرمایند: سه چیز است که بدن به واسطه آن شاداب می شود و رشد می کند: بوی خوش، جامه نرم و نوشیدن عسل.
  • پیامبر اسلام(ص) می فرمایند: خود را مداوا کنید، چراکه خداوند هیچ دردی را فرو نفرستاده، مگر آنکه برای آن درمانی نازل کرده است.